Aktualne oferty pracy
Wyślij dokumenty aplikacyjne

AKTUALNE OFERTY PRACY


BKM Consulting nie zawsze ogłasza w formule ogłoszeń rekrutacjyjnych oferty pracy. Wynika to czasami z chęci anonimowości Pracodawcy a często także z tego że wystarczy nam nasza baza kontaktów - dlatego pierwszym działaniem jakie wykonujemy to przeszukania w naszej sieci kontaktów.

Zachęcamy przez to do wysłania swojego cv na adres:

biuro@bkmc.com.pl
 
Jednocześnie prosimy o zamieszczenie poniższej zgody w CV.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BKM Consulting dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. W przypadku dołączenia do CV mojego zdjęcia, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych w związku z aktualną i przyszłymi rekrutacjami.


Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BKM Consulting, ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin.

2)       Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV przetwarzane będą na potrzeby aktualnej oraz przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3)       Dane nie będę przetwarzane w innym celu niż przy procesach rekrutacyjnych realizowanych przez BKM Consulting.

4)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 lat. Każdorazowe uaktualnienie danych zawartych w CV będzie powodowało wyrażenie zgody na przechowanie danych na kolejne 3 lata.   

5)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (potencjalni pracodawcy – klienci firmy BKM Consulting) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa IT, obsługa prawna, dostawca oprogramowania), a także inne współpracujące przy realizacji procesów rekrutacyjnych.

6)       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7)       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)       Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9)       W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w BKM Consulting prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@bkmc.com.pl